หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


กะกรี่พัฟจูเนียร์  


วิหารศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเทียนชัย  

 
  ท่านต้องการให้ ทต.บางโขมด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 72 
รายชื่อผ้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเส [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 166 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป [ 23 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 135 
ประกาศแผนการจัดซื้แจัดจ้าง [ 26 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 101 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 147 
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 133 
ประกาศราคากลางประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 7 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 126 
ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 2 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 145 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วย [ 14 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 213 
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 154 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 4 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 239 
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 198 
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 193 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 17 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 159 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ [ 17 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 260 
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้าง [ 17 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 143 
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อ [ 17 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 146 
[ 7 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 201 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 221 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 347 
 
 
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 
 
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 361  ตอบ 0  
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 1626  ตอบ 0  
ฝากกล้องวงจรปิด จานดาวเทียมสระบุรีค่ะ (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 2865  ตอบ 0  
นำเสนอโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือไหว้พระ (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 532  ตอบ 0  
 
   
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานฯ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร [ 23 เม.ย. 2562 ]     
การสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญาหาการขาดแคลน ขรก./พนง. ครู [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]     
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ประชุมสัมมนา MICE Clinic [ 22 เม.ย. 2562 ]     
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 สบศ.1/1 เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ผ่านGoogle form [ 22 เม.ย. 2562 ]     
การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 เม.ย. 2562 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา [ 19 เม.ย. 2562 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสฯ ไตรมาส 3 [ 19 เม.ย. 2562 ]   
เปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบ INFO งวดที่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]   
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 77 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครู [ 18 เม.ย. 2562 ]   
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 18 เม.ย. 2562 ]   
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 เม.ย. 2562 ]   
การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ เดือน มีนาคม 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นหมดอายุวันที่ 8 ธันวาคม 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
แนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]   
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 17 เม.ย. 2562 ]   
การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 17 เม.ย. 2562 ]